Terapia Uzależnień Warszawa

Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

608 – 792 – 445
almalibre@almalibre.pl

facebook | twitter | instagram

Waga uczuć w terapii grupowej uzależnień 

Wiele osób uzależnionych podejmujących terapię stawia sobie za cel abstynencję. Przychodzą na terapię z założeniem zaprzestania picia czy brania narkotyków, uwolnienia się od nałogowego hazardu, pracoholizmu czy kompulsywnych zakupów. Osoby te rozpoczynają swoją drogę od podstawowego etapu terapii. Pracują m.in. nad motywacją do zmiany, rozpoznaniem uzależnienia. Zwiększeniem świadomości w zakresie wpływu ich picia czy brania narkotyków na życie w różnych jego obszarach.

Terapia podstawowa to ważny początek drogi trzeźwienia, poznawania swojego nałogu w kontekście działających mechanizmów uzależnienia. Jest to także wzmacnianie swojej sprawczości, umiejętności samoobserwacji, radzenia sobie z głodem substancji. Część osób uzależnionych kończy swoje leczenie na tym etapie. Istotnym krokiem jest jednak podjęcie dalszego leczenia, które sięga głębiej, przez co jednocześnie zwiększa możliwość długotrwałej zmiany w życiu. Ten etap leczenia nazywany jest terapią pogłębioną.

Terapia pogłębiona jako klucz do poznania siebie.

Terapia pogłębiona to dalsza droga w leczeniu uzależnień. Stanowi ona klucz do poznania siebie. Lepszego zrozumienia swojego życia w kontekście uzależnienia, dotarcia do jego przyczyn, przepracowanie trudności osobistych mających wpływ na jego powstanie. Zmiany sztywnych schematów w obszarze myślenia, przeżywania i działania.

Terapia pogłębiona uzależnień może odbywać się zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Niekiedy te dwie formy terapii pogłębionej są prowadzone równolegle. Wzajemnie się uzupełniają i wspierają ogólny proces psychoterapeutyczny. Wiele terapeutów uważa, że terapia pogłębiona w formie grupowej posiada niezwykle uzdrawiającą moc. To właśnie dzięki uczestniczeniu w pogłębionej terapii grupowej osoby uzależnione mają szansę doświadczyć bliskości w kontakcie z innymi. Zdrowej bliskości, której często brakowało im w życiu.

Terapia pogłębiona a traumy

Wcześniejsze traumatyczne doświadczenia relacyjne (z życia dorosłego, ale głównie z okresu dzieciństwa czy wczesnej dorosłości) powodują trudności w budowaniu zdrowej, bliskiej, opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa relacji z drugim człowiekiem. Osoby uzależnione to najczęściej ludzie, którzy nie zaznali ukojenia w kontakcie z ważnymi obiektami- matką, ojciec, opiekunami. Grupa terapeutyczna ma za zadanie stworzyć nową przestrzeń, w którym możliwe jest doświadczenie innego rodzaju kontaktu. Grupa pozwala na tzw. korektywne doświadczenie.

Korektywne doświadczenie w terapii grupowej to dobre doświadczenie, zapisujące się w przeżyciu pacjenta uzależnionego. Dobre, to znaczy stwarzające okazję do bycia autentycznym w kontakcie z ludźmi. Stworzenie z nimi więzi, odsłonięcie się i bycie przyjętym. Nie tak jak wcześniej, odrzuconym, skarconym, samotnym.

Praca w grupie pogłębionej pozwala tworzyć bezpieczne więzi jednocześnie nie udając, że jest się kimś innym. To możliwość pozwolenia sobie na autentyczność. Autentyczność bez zakładania masek, które ludzie uzależnieni często noszą przez większość swojego życia. Maski bycia silnym, wytrzymałym, bez emocji czy potrzeb.

Terapia pogłębiona w grupie a kontakt z emocjami

Psychoterapia grupowa w fazie pogłębionej umożliwia kontakt z własnymi emocjami, potrzebami . Wyrażanie ich, co jest niezwykle leczące w kontekście wcześniejszego ich tłumienia za pomocą alkoholu, narkotyków czy kompulsywnych zachowań. Dzięki swobodzie w byciu z własnymi emocjami wśród ludzi, którzy rozumieją i są blisko, osoba uzależniona lepiej radzi sobie z objawem, jakim jest jego choroba. Oznacza to, że wszelkie przeżycia uwolnione na grupie terapeutycznej zmniejszają cierpienie, które niegdyś było zapijane.

Im mniej cierpienia poprzez kojący kontakt z drugim człowiekiem, tym mniejsza presja, by regulować uczucia za pomocą alkoholu czy innych używek.

Terapia grupowa daje możliwość pracy w obszarze emocji. Możliwość nauki otwartego, ale jednocześnie konstruktywnego ich wyrażania. Pozwala też przepracowanie trudnych uczuć, takich jak poczucia krzywdy czy poczucia winy. Osoby uzależnione często przepełnione są takimi uczuciami. Skrzywdzone w dzieciństwie, a w dorosłym życiu napełnione poczuciem winy poprzez konsekwencje swojego picia.

Grupa pozwala dotknąć wszelkich najczulszych punktów swoich emocji i doświadczeń w przestrzeni pełnej zrozumienia, akceptacji i empatii. Grupowa terapia pogłębiona to przestrzeń, w której osoba uzależniona może doświadczać siebie w relacjach z ludźmi, co często we wcześniejszych okresach jej życia było niemożliwe. Grupa staje się miejscem eksploracji własnych emocji. Można tam znaleźć odpowiedzi na pytania: co czuję? Skąd przychodzi do mnie ta emocja? Jaka ona jest i skąd ją znam? Siła grupy sprawia, że nawet jeśli są to nieprzyjemne emocje, nie jest się samemu w ich doświadczaniu. A nawet więcej- często okazuje się, że nie tylko jedna osoba doświadcza takich uczuć. Zmniejsza to poczucie osamotnienia i bycia „innym” czy „dziwnym”.

Przeżywanie wśród uczestników terapii pogłębionej smutku, złości czy lęku sprawia, że te emocje są nazwane i oswojone. Dzięki temu osoba uzależniona bardziej je akceptuje i lepiej sobie z nimi radzi. Zarówno w czasie trwania grupy, jak i w późniejszym życiu. Te umiejętności zmniejszają możliwość pojawienia się nawrotu choroby.

Psychoterapia uzależnień na etapie pogłębionym w formie grupowej stwarza alternatywę dla ucieczki w picie czy branie narkotyków. Pojawiające się w czasie jej trwania więzi z uczestnikami grupy są ogromną konkurencją dla używania środków psychoaktywnych. Wcześniej to one stanowiły kojącą siłę- w terapii grupowej zastępują ją relacje z ludźmi.

Tworzenie tych relacji to główny element pracy podczas spotkań. Osoby uzależnione mają możliwość odkrycia swoich schematów funkcjonowania w relacjach, często destrukcyjnych, raniących, oddalających od bliskości. Wszelkie przeżyte wcześniej traumy relacyjne sprawiają, że osoby uzależnione w trakcie życia obudowują się w mechanizmy obronne. Te mechanizmy to swoiste pancerze, zbroje, które mają chronić przed ponownym skrzywdzeniem czy odrzuceniem. Niestety mają one jeszcze jedną funkcję- utrudniają tworzenie bliskości.

Grupowa pogłębiona terapia uzależnień pozwala odkryć własne, nieadaptycjne schematy przeżywania i reagowania. Skrypty które ukształtowały się w przeszłości. Wtedy miały funkcję chroniącą, lecz aktualnie nie służą, a wręcz szkodzą, utrudniając tworzenie bliskich relacji.

Dzięki odkrywaniu własnych schematów funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, można przy pomocy grupy zacząć je zmieniać. Można sobie wyobrazić, że wcześniejsze (stare, niesłużące) schematy nagrane są na płytę, która w kontakcie z drugim człowiekiem jest odtwarzana, za każdym razem tak samo. Terapia grupowa sprawia, że osoba uzależniona nagrywa „nową płytę” swoich doświadczeń i reakcji- przeżywania siebie w kontakcie z innymi.

Ktoś, kto w związkach miał postawę wycofaną, przepełnioną lękiem przed bliskością w obawie przed zranieniem, ma okazję uzyskać zrozumienie, przez co tworzy się nowy zapis doświadczenia. Zamiast zapisu „ludzie mnie odrzucają, dlatego lepiej się nie odsłaniać, a nawet ich unikać” tworzy się nowy- „mogę być przyjęty, taki jaki jestem”. Ktoś, kto obawia się ośmieszenia czy przejawia duży poziom lęku przed oceną w relacjach, a na grupie nie zostanie oceniony, lecz zrozumiany, ma szansę na satysfakcjonujące życie towarzyskie.

Dzieje się to poprzez pracę na głębszym poziomie- w obszarze emocji, myślenia, schematów poznawczych i zachowań w relacjach, ale także w obrębie samooceny.

Osoba, która doświadczy przyjęcia przez drugiego człowieka będzie w przyszłości tworzyć relacje inaczej, w bardziej zdrowy sposób. Nauczy się, że można być autentycznym i otwartym, co pozwoli na budowanie sieci wsparcia.

Pogłębiona terapia grupowa ma zatem wielką moc niosącą zmianę- trwałe przeobrażenie siebie na wielu poziomach. Pomaga zmieniać myślenie o sobie, ale także o innych, o świecie. Pokazuje, że świat nie jest zagrażającym miejscem, jak mogło się wydawać wcześniej. Uczy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, asertywności, podążania za swoimi potrzebami, a co ważniejsze, poznawania siebie i życia w zgodzie ze sobą, oraz z innymi.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.